PHP实现QQ扫码登入,非开放平台

近期有个需求,需要做扫码登入,而又不想去开放平台申请,看了一下彩虹大神的提取qq的sid,提取了几个重要的方法

原理就是生成二维码后,前端设置定时器查看二维码状态,因为没有openid只能保存固定的值,那就是qq号了

// 生成二维码
public function getqrpic()
{
  $url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrshow?appid=1006102&e=2&l=M&s=4&d=72&v=4&t=0.5409099' . time() . 'daid=1&pt_3rd_aid=0';
  $arr = $this->get_curl($url, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1);
  preg_match('/qrsig=(.*?);/', $arr['header'], $match);
  if ($qrsig = $match[1]) {
    Json::msg(0, 'success', ['qrsig' => $qrsig, 'data' => base64_encode($arr['body'])]);
  } else {
    Json::msg(1, '二维码获取失败');
  }
}

// 获取二维码状态
public function qqlogin()
{
  error_reporting(0);
  if (input('?get.qrsig')) {
    $qrsig = input('get.qrsig');
  } else {
    Json::msg(400, 'qrsig不能为空');
  }
  $sig = '';
  $url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrlogin?u1=https%3A%2F%2Fid.qq.com%2Findex.html&ptqrtoken=' . $this->getqrtoken($qrsig) . '&ptredirect=1&h=1&t=1&g=1&from_ui=1&ptlang=2052&action=0-0-' . time() . '0000&js_ver=10291&js_type=1&login_sig=' . $sig . '&pt_uistyle=40&aid=1006102&daid=1&';
  $ret = $this->get_curl($url, 0, $url, 'qrsig=' . $qrsig . '; ', 1);
  preg_match("/ptuiCB\('(.*?)'\)/", $ret, $ts_arr);
  $r = @explode("','", str_replace("', '", "','", $ts_arr[1]));
  if ($r[0] == 65) {
    Json::msg(205, '二维码已失效');
  } elseif ($r[0] == 66) {
    Json::msg(202, '二维码未失效');
  } elseif ($r[0] == 67) {
    Json::msg(204, '正在验证二维码');
  } else {
    if (strpos($ret, '403')) Json::msg(306, $ret);
  }
  if (strlen($ret) > 1000) {
    $arr = explode(';', $ret);
    $data = substr($arr[17], strpos($arr[17], '=o') + 2, strlen($arr[17]));
    if (empty($data)) {
      Json::msg(400, '请切换二维码' . $ret);
    }
    $qq = ltrim($data, '0');
    // $qq是qq号,下面写你接下来需要处理的语句
  }
}

private function get_curl($url, $post = 0, $referer = 0, $cookie = 0, $header = 0, $ua = 0, $nobaody = 0, $split = 0)
{
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  $httpheader[] = "Accept:*/*";
  $httpheader[] = "Accept-Encoding:gzip,deflate,sdch";
  $httpheader[] = "Accept-Language:zh-CN,zh;q=0.8";
  $httpheader[] = "Connection:close";
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $httpheader);
  if ($post) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
  }
  if ($header) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  }
  if ($cookie) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
  }
  if ($referer) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $referer);
  }
  if ($ua) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
  } else {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36');
  }
  if ($nobaody) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
  }
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $ret = curl_exec($ch);
  if ($split) {
    $headerSize = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
    $header = substr($ret, 0, $headerSize);
    $body = substr($ret, $headerSize);
    $ret = array();
    $ret['header'] = $header;
    $ret['body'] = $body;
  }
  curl_close($ch);
  return $ret;
}

前端js

getqrpic();
function getqrpic() {
 var getvcurl = "qlogin/getqrpic/r/" + Math.random(1);
  $.get(getvcurl, function (res) {
     console.log(res.info.qrsig)
    if (res.status == 0) {
      $('#qrimg').attr('qrsig', res.info.qrsig);
      $('#qrimg').html('');
    } else {
      //alert(res.msg);
    }
  }, 'json');
}

 $(document).ready(function(){
  interval1=setInterval(getMsg,2000);
});

 function getMsg() {
   var qrsig=$('#qrimg').attr('qrsig');
  var getvcurl = "qlogin/qqlogin/qrsig/" + decodeURIComponent(qrsig) + '/r/' + Math.random(1);
  $.get(getvcurl, function (res) {
    if (res.status == 200) {
      // 这里写登入过后你执行的语句
    } else if (res.status == 205 || res.status == 306) {
      getqrpic();
    } else {
      
    }
  }, 'json');
}

示例网站:http://www.chinawenshu.com

转载请保留作者信息
轻风云 » PHP实现QQ扫码登入,非开放平台

4 评论

 1. 我可以请教一下你嘛

 2. 好像代码并不全哦 能否更新下?

  1. 有几个函数改下就行了

 3. 回家考虑

发表评论

快乐肥宅的技术生活

立即查看 了解详情